Algemeen:

De KruisdamBridgeDrive wordt gespeeld volgens de geldende Spel- en wedstrijdregels van de Nederlandse

Bridgebond, uitgave Spelregelboekje 2007 (3e druk 2014). 

Het toernooi gaat over zeven ronden van vier spellen, die vooraf gedupliceerd zijn.

Dus NIET schudden!!!

In beginsel wordt elke ronde in een andere locatie gespeeld.  Elke speelronde duurt 30 minuten.

Er wordt topintegraal gespeeld; geen lijnindeling op basis van speelsterkte.

De KruisdamBridgeDrive is een gezelligheidstoernooi voor de beginnende en de gevorderde bridger.

Wedstrijd bridgers zijn uiteraard van harte welkom en aan hun wordt verzocht zich te richten naar deze doelgroep.

In dat kader zijn afwijkende conventies dan ook niet toegestaan.

Stop en alerteerregels zijn van toepassing.

Op alle locaties wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.

In elke speellocatie is een meespelende Table Officer aanwezig. Deze Table Officer is verantwoordelijk voor een georganiseerd

verloop van de zitting.

Wacht steeds met spelen totdat de Table Officer daartoe toestemming verleent.

Na de derde ronde wordt geluncht in de locatie waar men de derde ronde speelt.

 

Wedstrijdleiding en arbitrage:

De Table Officer kan uw vragen beantwoorden, spelregel vraagstukken oplossen en indien nodig/gewenst de vraag voorleggen

aan de wedstrijdleider.

Het bezwaarmaakkwartiertje is van 16:15 tot 16:30 uur. Een bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider.

De daartoe benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de Table Officer.

Beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend.

 

Spelresultaten:

Er wordt gebruik gemaakt van Bridgemates i.c.m. het rekenprogramma van de NBB.

Noord is verantwoordelijk voor de juiste invoer van de spelgegevens incl. het resultaat.

Oost controleert de ingave via de ingebouwde controleprocedure en geeft zijn/haar akkoord.

Niet ingevoerde spelresultaten bij aanvang van de volgende ronde worden door de Table Officer ingebracht als 'niet gespeeld' 

Is bij aanvang van de volgende ronde sprake van niet ingetoetste spelresultaten, dan worden ontbrekende spellen door

de Table Officer ingebracht als ´niet gespeeld´.

De spelresultaten van de afgelopen ronde liggen daarmee definitief vast voor de berekening van de einduitslag.

Protesten tegen mogelijke fouten hierop worden niet in behandeling genomen.

Meesterpunten zijn aangevraagd.

 

Niet-gespeelde spellen:

Spellen die door tijdverlies door arbitrage niet gespeeld zijn worden als ´niet gespeeld´ ingevoerd.

De Table Officer toetst de resultaten van de niet gespeelde spellen in.

 

Uitslag en prijzen:

De uitslag wordt vastgesteld op basis van de vastleggingen in de Bridgemates.

In de KruisdamBridgeDrive zijn alle prijzen in natura.

Voor alle eerste prijswinnaars in elke lijn is een prijs beschikbaar, evenals voor de paren die topintegraal 

eindigen op plaats 2 t/m 5, alsmede de plaatsen 10, 20, enz. 

Het paar dat in de uitslag topintegraal de 50% het dichtst heeft benaderd en het paar dat topintegraal

als laatste is geëindigd ontvangt eveneens een prijs.

Per paar kan slechts één prijs worden gewonnen.

Prijzen die niet worden afgehaald tijdens de prijsuitreiking vervallen aan de organisatie.

 

Verantwoordelijkheden:

Deelname aan de KruisdamBridgeDrive is vrijwillig en geheel voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor

hun veiligheid tijdens het gehele evenement.

De organisatie neemt geen bijzondere maatregelen t.a.v. de veiligheid van deelnemers en hun eigendommen, en wijst elke

aansprakelijkheid voor schade die deelnemers mochten lijden af.

 

Restitutie bij afmelden

Restitutie van het inschrijfgeld vindt alleen plaats bij een annulering voor 15 september 2017.

Nadien wordt geen restitutie verleend, behoudens bijzondere omstandigheden. Dat ter beoordeling van de organisatie.

 

De uitslag staat zo spoedig mogelijk op onze NBB clubwebsite, http://www.nbbclubsites.nl/club/24047