Home » Algemeen » HH Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BRIDGECLUB TEMPO-BRIDGE

Algemeen.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam Tempo-Bridge en is gevestigd in de Hilversumse Meent.

2. De vereniging is opgericht te Bussum, 4 februari 1985.

3. De vereniging maakt deel uit van de Stichting Hilversumse Meent, gevestigd in het wijkgebouw de Kruisdam in de Hilversumse Meent. De statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting zijn op de vereniging van toepassing. De regelingen van de vereniging mogen geen bepalingen bevatten die daarmee in strijd zijn.

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

5. Het financiële jaar valt samen met het verenigingsjaar.

Doel en Middelen.

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het bridgespel, zowel in theorie als in de praktijk, te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door:

1. De leden in de gelegenheid te stellen het bridgespel onderling te beoefenen door het organiseren van regelmatige (wedstrijd) bridgeavonden voor leden.

2. Het organiseren van bridge gerelateerde activiteiten zoals cursussen, competities, wedstrijden, drives en inloopbridge, waarbij in voorkomende gevallen ook niet leden aan kunnen deelnemen.

3. Het (mede)organiseren van het deelnemen aan wedstrijden, kampioenschappen en toernooien.

4. Een gezonde sportmentaliteit te promoten. 5. Verenigingszin te stimuleren. 6. Alle andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

Geldmiddelen.

Artikel 3. De vereniging kan over de volgende geldmiddelen beschikken:

1. Een jaarlijkse contributie wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Nieuwe leden betalen de contributie evenredig met het aantal maanden van het lopende financiële jaar. Leden die opzeggen gedurende het lopende financiële jaar hebben geen recht op restitutie.

2. De jaarlijkse contributie dient betaald te worden binnen 2 maanden na vaststelling van de contributie op de jaarlijkse ALV.

3. Inkomsten uit extra activiteiten van de vereniging zoals: • Opbrengsten van de inloop bridge waarbij leden zowel als niet leden een bijdrage betalen, • Opbrengsten door het organiseren van cursussen, • Opbrengsten door het organiseren van wedstrijden en bridgedrives.

4. Overige baten, bijvoorbeeld de verkoop van (gebruikte) materialen.

Aanmelding en toelating.

Artikel 4.

1. De aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de secretaris of een van de andere leden van het bestuur.

2. Het bestuur beslist over toelating. De secretaris geeft van het besluit tot niet-toelating onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

3. Bij niet-toelating door het bestuur kunnen de leden alsnog, op een ALV door de leden schriftelijk aangevraagd (met een meerderheid van de helft + één) beslissen over de toelating van de kandidaat.

4. Een aspirant lid mag de speelavonden tweemaal bezoeken alvorens tot lidmaatschap besloten wordt. In bijzondere gevallen kan in overleg met het bestuur hiervan worden afgeweken.

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 5.

1. De leden zijn verplicht:

a. De bepalingen zoals vermeld in de statuten en het Huishoudelijk Reglement na te leven en niet in strijd daarmee te handelen.

b. Zich bij de wedstrijden te houden aan de geldende spel- en wedstrijdregels en de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

c. Zich te houden aan de door de wedstrijdleider bekend gemaakte afmeldregeling en de zogenaamde zaaldienstregeling.

2. Tenzij anders is aangegeven starten de speelavonden om 19.30 uur en eindigen rond 23.00 uur.

3. Ieder lid heeft het recht om een niet-lid te introduceren voor ten hoogste twee speelavonden. In overleg met het bestuur kan in bijzondere gevallen hiervan worden afgeweken.

4. Ieder lid van de vereniging is gerechtigd om lid van een of meerdere bridgeverenigingen te zijn.

5. Leden worden geacht een bijdrage te leveren aan de voorkomende werkzaamheden van de vereniging en de SHM.


Beëindiging lidmaatschap.

Artikel 6. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

1. Overlijden.

2. Opzegging van het lidmaatschap minimaal één kalendermaand voor 1 januari van het komende verenigingsjaar. Leden die hun lidmaatschap van de vereniging op een ander tijdstip opzeggen blijven gehouden aan de op hen rustende financiële verplichting over het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan uitsluitend bij de secretaris van de vereniging.

3. Contributieschuld.

4. Royement. Al dan niet na schorsing, kan een royement alleen worden uitgesproken op een ALV wanneer een lid in strijd met het huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging heeft gehandeld of de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.


Schorsing.

Artikel 7.

1. Schorsing kan per direct door een van de bestuursleden worden gedaan.

2. Leden, die handelen in strijd met het huishoudelijk reglement of met de besluiten die op een ALV zijn genomen, kunnen worden geschorst.

3. Leden kunnen op grond van gedragingen welke, naar het oordeel van het bestuur in verenigingsverband ontoelaatbaar zijn, worden geschorst.

4. Betrokkene kan tegen de schorsing in beroep gaan in een, op zijn/haar schriftelijk verzoek door het bestuur bijeen te roepen, ALV zoals omschreven in lid 6 van dit artikel. Betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

5. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

6. Betrokkene heeft het recht om in een ALV, waarin het schorsing punt van behandeling is, zich te verdedigen of te laten verdedigen.

 

Algemene leden vergadering.

Artikel 8.

1. De algemene leden vergadering (ALV) vindt tenminste eenmaal per verenigingsjaar plaats.

2. De leden van de vereniging worden voor de ALV uitgenodigd, door middel van de ontvangst van de agenda en bijhorende stukken. De stukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de datum van de ALV aan de leden verzonden te zijn.

3. Leden kunnen voorstellen, ter behandeling op de ALV, uiterlijk 7 dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk bij het bestuur indienen.

4. Besluiten op de ALV worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats.

5. Ieder lid is bevoegd één stem uit te brengen. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem te stemmen. De machtiging dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

6. De jaarlijkse ALV wordt gehouden binnen 2 maanden na afloop van het verenigingsjaar. Op deze vergadering komt onder meer aan de orde: 
a. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV,

b. Jaarverslag van de secretaris,

c. Jaarverslag van de penningmeester,

d. Begroting voor het nieuwe jaar,

e. Vaststelling van de contributies en overige inkomsten,

f. Benoeming van de bestuursleden en de leden van de verschillende commissies,

g. Voorstellen van bestuur en van leden,

h. Overige zaken.

7. Van het verhandelde in de ALV worden de notulen en een besluitenlijst opgemaakt door de secretaris.


Bestuur.

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorzitter van de technische commissie en een algemeen bestuurslid.

2. De bestuursleden worden door de leden op een ALV gekozen en benoemd voor een periode van 2 jaar.

3. Aftredende bestuursleden zijn voor twee perioden herkiesbaar, zij kunnen dus maximaal 6 jaar onafgebroken in het bestuur zitten.

4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

5. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

6. Indien een bestuurslid gedurende het verenigingsjaar aftreedt, zal een overig bestuurslid de vacante positie ad interim waarnemen totdat een nieuw bestuurslid wordt benoemd op een ALV.


Artikel 10.

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de ALV.

2. Hij stelt de agenda van deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere Reglementen bepaalde.

3. De voorzitter heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

4. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een van de overige bestuursleden deze functie waar.

5. Bij stemmingen tijdens een vergadering, waarin niet kan worden besloten, heeft de voorzitter een beslissende stem.

6. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.


Artikel 11.

1. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging, houdt onder meer de ledenlijst bij, beheert het archief en brengt tijdens de ALV verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en brengt ingekomen voorstellen en stukken ter tafel.

2. De secretaris maakt notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. De notulen worden op een volgende vergadering goedgekeurd, waarbij eventuele aanvullingen en correcties worden vermeld in de notulen van die volgende vergadering.


Artikel 12.

1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. Coördineert de inning van de contributies en overige inkomsten.

2. Tijdens de ALV wordt verantwoording afgelegd over het financiële beheer van het afgelopen jaar en wordt een begroting overlegt betreffende het komende jaar.

3. De penningmeester houdt een overzicht bij van de bezittingen van de vereniging.


Technische commissie.

Artikel 13.

1. De Technische Commissie (TC) is een door het Bestuur ingestelde commissie en de TC-leden worden door het Bestuur benoemd op voordracht van de TC. Deze benoemingen komen aan de orde op de ALV conform Artikel 8.f (Het aan de orde stellen van benoemingen).

2. De commissie bestaat uit de voorzitter en tenminste twee leden. 
3. De TC adviseert het bestuur in alle aangelegenheden betreffende wedstrijdorganisatie en wedstrijdtechniek.

4. De TC is verantwoordelijk voor de continuïteit en het goede verloop van de wedstrijden en alle daaruit voortgekomen arbitrage zaken.

5. De taak van de TC bestaat uit:

a. Het organiseren van de clubcompetitie en van andere interne wedstrijden. Daarnaast stelt de TC de leden in de gelegenheid het bridgespel onderling te beoefenen.

b. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speelsterkte van belang worden geacht.

c. Het beheer van het spelmateriaal.

6. De wedstrijdleider/arbiter

a. De TC stelt arbiters aan, die bij toerbeurt optreden in de gecombineerde functie van wedstrijdleider/arbiter (WL). Dit is een primaire taak voor de TC-leden, welke ook door een ander lid van de vereniging of door een derde kan worden waargenomen. Het bezit van daartoe aantoonbare inhoudelijke kennis betreffende alle Bridge spel- en arbitrage-regels (minimaal op CLA-niveau) is vereist.

b. De WL draagt de algehele leiding van de betreffende zitting en is verantwoordelijke voor het op de juiste wijze laten verlopen van de actuele zitting. Alle wedstrijd technische zaken dienen via deze WL worden afgewikkeld.

c. Hij/zij geeft daarbij leiding aan de zaalleiding, zaaldienst en de computerondersteuning.

7. De overige TC-leden verlenen slechts assistentie op verzoek van de dienstdoende WL. 8. Klachten over het uitvoeren van taken en over besluiten van de TC dienen te worden gericht aan het bestuur en ingediend bij de secretaris.


Feestcommissie.

Artikel 14.

1. De feestcommissie bestaat uit minimaal twee leden.

2. De feestcommissie verzorgt de feestelijke activiteiten rond onder andere de kerst- en slotdrive en op verzoek van het bestuur rond feestelijke activiteiten bij overige speciale bridgewedstrijden.

3. Het budget voor deze activiteiten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.


Slotbepaling.

Artikel 15. Bij geschillen over de uitleg van het huishoudelijk reglement en in gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Met dien verstande, dat de leden het recht hebben om op een ALV in hoogste instantie te beslissen.


Gewijzigd: d.d. 20-02-2013: eerste versie d.d. 21-01-2015: tweede versie d.d. 21-02-2017: derde versie
Versie 3, 21 februari 2018 pagina -5-